Samsung tv pre-order novi line up mart 2023

Samsung tv pre-order novi line up mart 2023

 
Da bi kupac Uređaja ostvario pravo na učešće u pretprodaji kao i pravo na Poklon,
potrebno je da se  
kumulativno ispune sledeći uslovi:
a. Da kupac tokom perioda pretprodaje kupi Uređaj sa  promocije ;
b.Da kupac uspešno izvrši registraciju kupovine Uređaja, slanjem email poruke na email adresu 
[email protected], u skladu sa rokovima i uslovima definisanim tačkom 5 ovih Pravila.
 
. Postupak i rokovi registracije Uređaja
Preduslov za učestvovanje u promotivnoj akciji i ostvarivanje prava na Poklon je registracija kupovine 
Uređaja u skladu sa ovim Pravilima. Registracija kupovine Uređaja realizuje se slanjem email poruke na 
email adresu [email protected].
Potrebno je da kupac izvrši registraciju kupovine najkasnije do 7.5.2023. godine. Preuzimanje/dostavu
uređaja organizuje Samsung prodajni partner, te je potrebno da se kupac informiše pre kupovine Uređaja 
kod Samsung prodajnog partnera o uslovima kupovine Uređaja, što između ostalog obuhvata ali se ne 
ograničava na način i rok dostave/preuzimanja kupljenog Uređaja.
Moguće je registrovati samo kupovinu Uređaja koji su kupljeni u periodu pretprodaje od 20.3. do 9.4.2023. 
godine kod nekog od ovlašćenih Samsung prodajnih partnera. 
Ukoliko su ispunjeni svi uslovi isa  početka teksta i ukoliko je registracija kupovine uspešno sprovedena, 
kupac će ostvariti pravo na Poklon. Poklon će biti dostavljen na kućnu adresu (bez troškova dostave) u roku 
od 100 dana od dana uspešno sprovedene registracije kupovine.
Postupak registracije kupovine podrazumeva dostavu sledećih podataka kupca neophodnih za uspešnu 
registraciju:
 ime i prezime fizičkog lica kao kupca Uređaja,
 e-mail adresa kupca, 
 tačna kućna adresa kupca na teritoriji Republike Srbije (radi dostave Poklona), 
 broj telefona (za potrebe kontakta u vezi sa dostavom Poklona), 
 prikaz (sken) fiskalnog računa za kupljeni Uređaj,
 potvrda da je porudžbina Uređaja izvršena u periodu pretprodaje (na primer: mail potvrda od 
strane prodavca, automatska poruka prihvaćene porudžbine od strane prodavca (tamo gde je 
primenjivo), pisana potvrda prodavca, prikaz ekrana (screenshot) na kojem se vidi da je 
porudžbina prihvaćena, itd.),
 model i serijski broj Uređaja.
Samsung će proveriti da li datum kupovine odgovara kupovini koja je obavljena u periodu pretprodaje, te
da li su ispunjeni ostali uslovi određeni ovim Pravilima. Slanjem e-mail poruke za potrebe registracije, kupac 
ujedno daje svoju izričitu saglasnost za primenu ovih Pravila i za prikupljanje i obradu njegovih ličnih 
podataka u skladu sa odredbama ovih Pravila.
Ukoliko su ispunjeni svi uslovi navedeni u ovim Pravilima, kupcu će pripadajući Poklon biti dostavljen na 
kućnu adresu u roku od 100 dana od dana uspešne registracije, o čemu će kupac biti obavešten e-mail 
porukom na e-mail adresu koju je naveo pri registraciji.
Kupac je dužan da prilikom postupka registracije dostavi potpune i tačne podatke. Organizator neće snositi 
nikakvu odgovornost za slučaj nepravilno i neblagovremeno dostavljenih podataka. Ukoliko registracija nije 
blagovremeno izvršena u skladu sa ovim Pravilima, odnosno ukoliko podaci dostavljeni u registraciji nisu 
ispravno popunjeni, kupac neće steći pravo na Poklon. 
 
BGL samoreklama
BGR najnize cene
1.
2.
3.
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode